Jouw wilde plannen voor Q2 - 2024 eens vrijblijvend bespreken?

helene-josephina-logo-wit-171px

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.helenejosephina.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

HELENE JOSEPHINA streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat HELENE JOSEPHINA niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HELENE JOSEPHINA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen HELENE JOSEPHINA en de gebruiker van de website ontstaan.

HELENE JOSEPHINA garandeert niet dat e-mails die aan HELENE JOSEPHINA worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Helene Josephina te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. HELENE JOSEPHINA heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. HELENE JOSEPHINA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Algemene voorwaarden

HELENE JOSEPHINA is een onderneming gespecialiseerd in grafisch ontwerp en marketing, dat diverse diensten aanbiedt op het gebied van grafisch ontwerp, webdesign, sociale media en consultancy. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met HELENE JOSEPHINA, ongeacht eventuele tegenstrijdige bepalingen die vermeld zijn in documenten van de klant. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant de algemene voorwaarden van HELENE JOSEPHINA te aanvaarden. De algemene voorwaarden van HELENE JOSEPHINA kunnen worden gewijzigd zonder dat HELENE JOSEPHINA de klant hier expliciet van op de hoogte hoeft te stellen.

Alle aanbiedingen en offertes van HELENE JOSEPHINA zijn vrijblijvend tot het moment van aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen na de offertedatum, tenzij anders vermeld.

Onze prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst wordt gesloten wanneer de klant de offerte binnen 15 dagen ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugstuurt naar HELENE JOSEPHINA. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt de klant en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

Bij creatieve ontwerpen kan een uurtarief van 85 EUR/begonnen uur, een halve dagtarief van 350 EUR, een volledig dagtarief van 650 EUR, of een algemene pakketprijs worden gehanteerd, zoals vermeld in de offerte, exclusief BTW. De offerte is ondeelbaar en kan niet worden opgesplitst, tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht HELENE JOSEPHINA niet tot het deels uitvoeren van de opdracht tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.

De uitvoering van de bestelling begint na ontvangst van het voorschot, tenzij anders vermeld in de offerte. Het voorschotbedrag staat altijd vermeld in de offerte.

In de overeenkomst, met name bij grafische diensten en illustraties, wordt aangegeven hoeveel correctierondes zijn inbegrepen in de prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Getekende offertes kunnen onderhevig zijn aan prijsstijgingen. In geval van een prijsstijging van meer dan 25% ten opzichte van de oorspronkelijke offerte, heeft de klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren, mits er nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd door HELENEJOSEPHINA en dit uitsluitend schriftelijk. Als HELENE JOSEPHINA al creatieve werkzaamheden heeft verricht en de klant de opdracht wil annuleren, blijft de klant het voorschot van 30% verschuldigd.

De klant kan een geplaatste bestelling annuleren zolang HELENE JOSEPHINA nog geen werkzaamheden heeft gestart, op voorwaarde dat een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs wordt betaald.

De opgegeven leveringsdatum dient enkel als indicatie en is niet bindend voor HELENE JOSEPHINA. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.

In geval van een expliciet overeengekomen bindende leveringstermijn, inclusief afspraken over (tussentijdse) deadlines die vooraf schriftelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om tijdig informatie, documenten, originelen, beelden te verstrekken of de herziene proeven tijdig te aanvaarden. Ook bij bijkomende bestellingen door de klant wordt de leveringstermijn verlengd. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde gegevens, zoals aangegeven door HELENE JOSEPHINA, voor een correcte uitvoering van de opdracht.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de overeenkomst, dient de klant bij elke bestelling een voorschot van 30% van het factuurbedrag te voldoen. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en/of dienst(en) is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inloggegevens voor de website, enzovoort, vindt plaats nadat de klant het volledige factuurbedrag heeft voldaan. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer of Google Drive.

DTP-materiaal of externe drukbestellingen worden pas geplaatst bij de drukkerij en/of externe partner zodra het volledige factuurbedrag is betaald.

Facturen dienen te worden betaald op hun vervaldag via overschrijving naar het rekeningnummer van HELENE JOSEPHINA, zoals vermeld op alle facturen. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen.

Na goedkeuring van het geleverde product of dienst worden verdere wijzigingen niet meer kosteloos uitgevoerd.

Bij niet-betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Niet-betaling op de vervaldag van de factuur heeft tot gevolg dat alle andere openstaande vorderingen, inclusief niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar worden.

Indien de klant na 3 schriftelijke aanmaningen niet overgaat tot betaling, wordt het dossier automatisch overgedragen aan Gerechtsdeurwaarderskantoor GDW Provant voor verdere inning.

HELENE JOSEPHINA behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Bij niet-naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden vervallen alle toegekende kortingen.

Projecten die door de klant ‘on hold’ zijn gezet, leiden niet tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken worden gepauzeerd, wordt een restart fee in rekening gebracht op basis van de tijd die nodig is om het project te hervatten.

HELENE JOSEPHINA heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren als de klant zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door het niet betalen van de factuur. In geval van beëindiging zal HELENE JOSEPHINA de klant hiervan op de hoogte stellen. HELENE JOSEPHINA is ook gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen als de klant failliet is verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of in staat van betalingsonmacht verkeert

Elke klacht dient binnen een termijn van 8 dagen na levering, respectievelijk op de factuurdatum, per gemotiveerde aangetekende brief aan HELENE JOSEPHINA te worden gericht. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan op de dag na levering. In het geval van factuurklachten begint de termijn op de factuurdatum. Indien er geen tijdige klacht wordt ingediend, worden de diensten/facturen als definitief aanvaard beschouwd, en is de betaling verschuldigd.

HELENE JOSEPHINA verplicht zich om alle te leveren diensten met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Alle prestaties van HELENE JOSEPHINA worden beschouwd als inspanningsverbintenissen.

HELENE JOSEPHINA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste input van de klant.

HELENE JOSEPHINA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fout, inclusief grove fouten, van haarzelf of haar medewerkers, behalve in geval van bedrog. Onder geen enkele omstandigheid is HELENE JOSEPHINA aansprakelijk voor gevolgschade, zoals verlies van verwachte winst, omzetdaling, verhoogde operationele kosten of verlies van cliënteel, die de klant of derden zouden lijden als gevolg van enige fout of nalatigheid van HELENE JOSEPHINA of haar medewerkers.

HELENE JOSEPHINA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van door de klant aangeleverde materialen, inclusief beeldmateriaal, evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst, bijvoorbeeld op de website. De klant moet ervoor zorgen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

HELENE JOSEPHINA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het offline gaan van de website als gevolg van technische of administratieve problemen bij leveranciers en/of onderaannemers, kwaadwillige aanvallen (hacking) of overmacht. Evenmin is HELENE JOSEPHINA aansprakelijk voor het offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, als gevolg van technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaadwillige aanvallen (hacking) of overmacht.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van de op de website vermelde gegevens en zijn e-mailberichten.

Eventuele door HELENE JOSEPHINA gemaakte back-ups zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik.

De aansprakelijkheid van HELENE JOSEPHINA met betrekking tot geleverde diensten aan de klant is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van HELENE JOSEPHINA. De totale aansprakelijkheid van HELENE JOSEPHINA zal nooit meer bedragen dan de prijs die de klant aan HELENE JOSEPHINA heeft betaald voor de diensten die hebben geleid tot het schadegeval.

Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft HELENE JOSEPHINA het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, verleent de klant HELENE JOSEPHINA het recht om gebruik te maken van mogelijk vertrouwelijke informatie binnen de bedrijfscultuur van de klant, en dit alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Wat betreft diensten afkomstig van derde leveranciers aanvaardt HELENE JOSEPHINA geen enkele aansprakelijkheid anders dan de aansprakelijkheid die deze derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent e-mail als wettelijk en geldig bewijsmiddel.

Onverminderd het voorgaande geldt met betrekking tot software het volgende: de foutloze werking van een computerconfiguratie, bestaande uit hardware en software, kan nooit volledig worden gegarandeerd. Dit komt zowel door externe factoren zoals stroomuitval, stroomstoringen, blikseminslag, als door factoren die inherent zijn aan de computerconfiguratie, waaronder defecten, netwerkstoringen, en niet ontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware. Hierdoor kan onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens optreden. De klant verplicht zich om geschikte mechanismen voor de beveiliging, opslag en het herstel van gegevens te installeren.

HELENE JOSEPHINA behoudt het recht om gebruik te maken van open source componenten.

HELENE JOSEPHINA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor storingen, fouten en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (bijvoorbeeld browsers, besturingssystemen, plug-ins…) of de mogelijke gevolgen hiervan op de software na de oplevering.

Naar eigen inzicht kan HELENE JOSEPHINA voorstellen aan de klant om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betaalde) modules. De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet opgenomen in het voorstel, tenzij expliciet vermeld. HELENE JOSEPHINA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte werking van deze modules.

HELENE JOSEPHINA fungeert uitsluitend als tussenpersoon voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verstrekken van webhosting.

De aanvraag, toewijzing en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instanties. De beslissing over de toewijzing van een domeinnaam en/of IP-adressen ligt bij de desbetreffende instantie. HELENE JOSEPHINA vervult slechts een bemiddelende rol bij de aanvraag en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt goedgekeurd.

Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant, en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart HELENE JOSEPHINA tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam, zelfs als HELENE JOSEPHINA geen bemiddeling heeft verleend bij de verkrijging van de domeinnaam.

Alle door HELENE JOSEPHINA aangeboden hostingcontracten hebben een basistermijn van één jaar. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de webhosting via HELENE JOSEPHINA te laten verlopen, wordt de hosting geleverd op een geoptimaliseerde server, en is de opdrachtgever gebonden aan de algemene voorwaarden en afspraken met de hostingpartner waarop HELENE JOSEPHINA een beroep doet. De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en afspraken en stemt ermee in.

Hostingcontracten voor websites zijn opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand voor de vervaldatum van het jaarlijkse contract. Als de opdrachtgever eerder dan 1 maand voor de vervaldatum de hosting wil opzeggen, is hij een opzegvergoeding verschuldigd voor de resterende periode aan HELENE JOSEPHINA.

Indien de opdrachtgever ervoor kiest de webhosting van het project door een andere hostingpartner te laten verzorgen, moet hij voldoen aan de voorwaarden van deze hostingpartner. HELENE JOSEPHINA is niet verantwoordelijk voor de prestaties en veiligheid. Eventuele extra werkzaamheden door HELENE JOSEPHINA als gevolg van de keuze voor de betreffende hostingprovider worden doorberekend aan de klant.

De opdrachtgever mag op websites die worden gehost via HELENE JOSEPHINA geen copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens verspreiden, tentoonstellen of verkopen.

HELENE JOSEPHINA is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

Tenzij anders overeengekomen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de overdracht van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Als daarvoor de bijstand van HELENE JOSEPHINA wordt ingeroepen, worden deze diensten op regiebasis in rekening gebracht.

Alle producten en diensten verstrekt door HELENE JOSEPHINA mogen niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites, enz., zonder de uitdrukkelijke toestemming van HELENE JOSEPHINA. Bij gebruik van ontwerpen voor andere opdrachten en doeleinden dan oorspronkelijk overeengekomen, dient de klant contact op te nemen met HELENE JOSEPHINA om een nieuwe overeenkomst te sluiten, tenzij anders beschreven in de offerte.

Ideeën, concepten, proefontwerpen, beeldmateriaal en andere materialen verstrekt door HELENE JOSEPHINA blijven eigendom van HELENE JOSEPHINA.

HELENE JOSEPHINA behoudt zich het recht voor om de door de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt bekendgemaakt.

Gegevens (teksten, foto’s, illustraties, enz.) die door de klant worden aangeleverd, dienen in overeenstemming te zijn met geldende auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. HELENE JOSEPHINA is niet aansprakelijk voor schendingen van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van door de klant verstrekte gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het bestaan van deze rechten.

Bij gebruik van foto’s of tekeningen van online bibliotheken door HELENE JOSEPHINA bij het ontwikkelen van een website of vormgeven van drukwerk, is de gebruikslicentie afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende online bibliotheek. HELENE JOSEPHINA biedt geen garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het Content Management System (CMS) van de website behoren exclusief toe aan HELENE JOSEPHINA of een derde waarmee HELENE JOSEPHINA een overeenkomst heeft.

De bronbestanden van door HELENE JOSEPHINA ontwikkelde producten of creaties blijven te allen tijde eigendom van HELENE JOSEPHINA en worden niet overgedragen, noch tegen een afkoopsom.

Bij geleverde illustraties, cartoons of fotografisch beeldmateriaal:

a) De naam/handtekening van de illustrator wordt altijd op elk exemplaar vermeld. b) Tenzij anders overeengekomen, blijft het auteursrecht bij de illustrator. c) Hergebruik van illustraties/cartoontekeningen vereist voorafgaand overleg met HELENE JOSEPHINA en kan aanvullende vergoedingen met zich meebrengen. d) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven papieren illustraties/cartoontekeningen eigendom van de illustrator.

Grafisch werk of ander artistiek werk kan te allen tijde worden gebruikt voor promotionele doeleinden van HELENE JOSEPHINA. Bij fotografisch beeldmateriaal stemt de klant ermee in dat alle genomen beelden, die onder het portretrecht vallen, mogen worden bewerkt, gemanipuleerd en gebruikt voor verschillende doeleinden. De klant doet afstand van zijn of haar portretrecht en draagt dit over aan HELENE JOSEPHINA, die de beelden kan gebruiken voor diverse doeleinden.

HELENE JOSEPHINA heeft geen contractuele verbinding met Instagram, Facebook of andere sociale media.

Bij het gebruik van de diensten van HELENE JOSEPHINA is de klant zich bewust van en akkoord met alle voorwaarden die zijn gesteld door de socialemediaplatforms zelf.

HELENE JOSEPHINA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor acties die de klant of andere partijen dan HELENE JOSEPHINA uitvoeren op sociale media.

Voor het gebruik van de diensten van HELENE JOSEPHINA is het noodzakelijk dat HELENE JOSEPHINA beschikt over de wachtwoorden van de accounts die de klant gebruikt voor haar sociale media. Zonder het wachtwoord kunnen de diensten niet worden uitgevoerd. Als het wachtwoord wordt gewijzigd, is het de verantwoordelijkheid van de klant om HELENE JOSEPHINA hiervan op de hoogte te stellen.

Resultaten zoals een toename in volgers, engagement, profielbezoeken, website clicks, e-mail clicks, maandelijks bereik of het aantal impressies als gevolg van de diensten van HELENE JOSEPHINA worden niet gegarandeerd. HELENE JOSEPHINA zorgt ervoor dat de content wordt gezien door de opgegeven doelgroep, maar kan niet garanderen dat deze doelgroep zal volgen, interactie zal aangaan of interesse zal tonen op enige manier.

HELENE JOSEPHINA heeft geen controle over wie het profiel zal volgen en biedt geen bescherming tegen spam, ongewenste berichten, nepprofielen, inactieve volgers of ongewenste volgers. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om actie te ondernemen tegen deze gebruikers.

HELENE JOSEPHINA behoudt zich het recht voor om gebruikers van haar diensten op elk moment af te wijzen of het abonnement van gebruikers stop te zetten zonder verdere verantwoording.

Bij samenwerking met HELENE JOSEPHINA is het niet toegestaan om gelijktijdig gebruik te maken van andere vormen van socialemedia-automatisering, zoals bots, of andere programma’s die voortdurend acties uitvoeren op het account. HELENE JOSEPHINA is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke automatisering.

HELENE JOSEPHINA volgt, ontvolgt, liket, plaatst reacties, stuurt privéberichten, repost en liked comments om het bereik van het profiel te vergroten. HELENE JOSEPHINA maakt gebruik van software die deze taken automatiseert. De klant kan aangeven welke methoden wel of niet moeten worden gebruikt, maar heeft geen recht op het gebruik van deze software. HELENE JOSEPHINA is bekend met de algemene voorwaarden van het gebruik van deze software, maar is niet aansprakelijk voor wijzigingen in hun gebruik.

HELENE JOSEPHINA is niet verantwoordelijk voor de profielen die worden gevolgd, de foto’s waarop wordt gereageerd of geliket, de reacties die worden geliket, de privéberichten die worden verstuurd en de reposts die worden gedaan. Volgens de privacyvoorwaarden van Instagram kan elke foto geplaatst op het platform worden gerepost, mits er toestemming is van de maker van de foto. HELENE JOSEPHINA is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze goedkeuring. De klant is zelf verantwoordelijk om de maker van de content te vragen om goedkeuring om de content te herposten. HELENE JOSEPHINA voert slechts de handelingen uit zoals beschreven in de uit te voeren werkzaamheden.

Wanneer de klant extern beeldmateriaal aanlevert, is de klant als enige verantwoordelijk voor de auteurs- en/of portretrechten op het grafische of beeldmateriaal. Bij betwistingen kan HELENE JOSEPHINA op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

HELENE JOSEPHINA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

De klant is verantwoordelijk voor het correct en juist verstrekken van gegevens aan HELENE JOSEPHINA.

HELENE JOSEPHINA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade aan de sociale profielen, zelfs als deze schade het gevolg is van de diensten of automatiseringen van HELENE JOSEPHINA. De beheerder/eigenaar van het profiel blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het account.

De diensten van HELENE JOSEPHINA zijn niet foutloos. Problemen kunnen zich voordoen door het gebruik van deze diensten, zoals het moeten doorgeven van verificatiecodes. De klant stemt ermee in om mee te werken aan het oplossen van problemen zoals het niet kunnen inloggen op het systeem met het opgegeven Instagram-profiel.

De klant is op de hoogte dat volledig of gedeeltelijk automatiseren van een Instagram-profiel ingaat tegen de voorwaarden van Instagram en Facebook. HELENE JOSEPHINA automatiseert (gedeeltelijk) het Instagram-profiel van de gebruiker.

HELENE JOSEPHINA is niet verantwoordelijk voor sancties opgelegd door socialemediabedrijven, zelfs als deze sancties direct het gevolg zijn van de diensten van HELENE JOSEPHINA. Sancties kunnen onder meer like-blocks, follow-blocks, gebruik-blocks, enz. omvatten.

HELENE JOSEPHINA is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, blokkering of verwijdering van het profiel en de gevolgen daarvan, zelfs als dit het gevolg is van handelingen beschreven in de uit te voeren werkzaamheden van HELENE JOSEPHINA.

Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over een onderhoudscontract voor de door HELENE JOSEPHINA gemaakte website, worden alle aanpassingen aan de site gefactureerd aan de opdrachtgever tegen een uurtarief van 50 EUR excl. btw, per begonnen uur.

Definitie
Voor de doeleinden van deze overeenkomst worden digitale producten gedefinieerd als softwareprogramma’s, applicaties, elektronische documenten, online cursussen, en andere vergelijkbare digitale goederen die elektronisch beschikbaar worden gesteld voor levering, download, of toegang.

Levering & Toegang
Na succesvolle betaling wordt het digitale product direct beschikbaar gesteld voor download of toegang, tenzij anders aangegeven.
U krijgt toegang tot het digitale product via de door ons aangegeven methode, zoals een downloadlink of een toegangscode. Zorg ervoor dat uw systeem voldoet aan de technische vereisten zoals vermeld op onze website om een optimale ervaring met het digitale product te waarborgen.

Eigendomsrechten & Licentie
Tenzij anders overeengekomen, behoudt HELENE JOSEPHINA alle intellectuele eigendomsrechten op de digitale producten. De digitale producten verkocht op deze website (o.a. presets, templates … ) mogen in geen geval gekopieerd of herverdeeld worden. De koper verkrijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het digitale product. Inbreuken op dit recht worden onmiddellijk juridisch behandeld.

Garanties & Aansprakelijkheid
HELENE JOSEPHINA garandeert dat het digitale product zal voldoen aan de specificaties zoals uiteengezet in de productomschrijving op het moment van levering. HELENE JOSEPHINA is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van het digitale product, behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het digitale product.

Onderhoud & Updates
HELENE JOSEPHINA behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, updates, patches of andere wijzigingen aan het digitale product te leveren. HELENE JOSEPHINA zal redelijke inspanningen leveren om de koper op de hoogte te stellen van eventuele geplande onderhoudsactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de toegang tot het digitale product.

Prijs & Betaling
De prijzen voor onze digitale producten worden duidelijk vermeld op onze website en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle prijzen zijn vermeld in de valuta zoals aangegeven. Betaling voor digitale producten dient voorafgaand aan de levering plaats te vinden. Wij accepteren betalingen via de aangegeven betaalmethoden op onze website. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing, worden belastingen toegevoegd aan het totaalbedrag tijdens het afrekenproces.

In geval van vertraging in de betaling heeft HELENE JOSEPHINA het recht om de toegang tot het digitale product op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Retourneren
Gezien de aard van digitale producten en de onomkeerbare aard van elektronische distributie, is retourneren niet mogelijk.

Contact
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot prijs, betaling of andere zaken, kunt u contact met ons opnemen via info@helenejosephina.com.

Door het aanschaffen van onze digitale producten gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, omdat ze onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

Indien de klant zich schuldig maakt aan een ernstige contractuele wanprestatie die niet binnen 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling wordt hersteld, heeft HELENE JOSEPHINA het recht om ofwel (1) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de klant zijn verplichtingen nakomt, ofwel (2) de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Het niet tijdig betalen van één of meerdere facturen op hun vervaldatum wordt altijd beschouwd als een ernstige contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst is de klant verplicht om alle door HELENE JOSEPHINA verleende diensten te vergoeden, evenals de kosten die HELENE JOSEPHINA maakt als gevolg van de beëindiging. Daarbovenop is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag dat HELENE JOSEPHINA zou hebben gefactureerd als de overeenkomst volledig was uitgevoerd. Een eventueel betaald voorschot blijft in elk geval eigendom van HELENE JOSEPHINA. HELENE JOSEPHINA behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen indien kan worden aangetoond dat de werkelijke geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Desalniettemin verbinden beide partijen zich ertoe om elkaar een redelijke termijn te gunnen om eventuele tekortkomingen te verhelpen en altijd eerst te streven naar een minnelijke regeling.

Beide partijen verplichten zich ertoe om commerciële, technische informatie en bedrijfsgeheimen die zij verkrijgen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, strikt vertrouwelijk te houden en uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

HELENE JOSEPHINA behoudt zich het recht om diensten te verlenen aan concurrenten van de opdrachtgever.

De klant stemt ermee in dat het door HELENE JOSEPHINA voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het portfolio van HELENE JOSEPHINA. Dit materiaal kan worden gebruikt als promotiemateriaal en openbaar worden gemaakt op de website of op sociale media, tenzij de klant uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt om dit niet te doen.

In situaties van overmacht, zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onvoorziene gebeurtenissen waarover HELENE JOSEPHINA geen controle heeft, is HELENE JOSEPHINA gedurende de hinder en naar de omvang ervan bevrijd van haar verplichtingen, zonder dat de klant recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding.

Indien wordt geconstateerd dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om de verplichtingen na te komen in de genoemde situatie, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Eventuele reeds geleverde prestaties door HELENE JOSEPHINA tot aan het moment van overmacht zullen alsnog worden gefactureerd.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. HELENE JOSEPHINA en de klant zullen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

De overeenkomsten van HELENE JOSEPHINA vallen onder het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Turnhout.

Op deze website maak ik gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Klik op "accepteren" als je akkoord gaat. 🍪  Meer weten?

Ik wil mijn project vrijblijvend bespreken